Novinka

P02545

389 Kč s DPH

Skladem

ks

Pracovní postup:

Lak Body 495 EXPRESS natužte v poměru 4:1 tužidlem BODY Hardener Normal a přes sítko nalijte do stříkací pistole. Podle typu pistole seřídíme tlak a provedeme dva nástřiky s prodlevou cca 5 minut v závislosti na okolní teplotě. 

Použití: hlavně k bodovým opravám karoserií a k nástřiku samostatných dílů
Podklad: metalíza
Balení obsahuje: 0,5l laku a 0,125l tužidla
Odvětrání mezi vrstvami: 5 minut
Schnutí: 15 minut/60°C, 3 hodiny/23°C
Vlastnosti: tvrdý, elastický a odolává mechanickým, chemickým a povětrnostním vlivům
Vzhled: transparentní, lesklý
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látkyGHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
  • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  • H315 - Dráždí kůži.
  • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Kontaktujte nás!